Varkaantaipaleesta tehty valitus hylättiin hallinto-oikeudessa – alueelle suunnitellaan kesäravintolaa ja muuta toimintaa


Yhdeksän kuntalaista valitti kanava-alueen muuttamisesta matkailupalvelujen alueeksi.

Entinen kanavan huoltotukikohta, eli alue, jolle suunnitellaan matkailutoimintaa, sijaitsee tässä kuvassa kanavan suulla vasemmalla.

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Yövesi-Louhivesi rantaosayleiskaavan muutoksesta tehdyn valituksen. Valituksessa oli kyse Varkaantaipaleen suulla olevasta Someen tilan alueen kaavasta. Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti pitkän valmistelun jälkeen kaavamuutoksesta viime vuoden toukokuussa.

Muutoksessa kanavan suulla oleva entinen Suomen valtion ja liikenneviraston kanavan huoltotukikohdan alue muutetaan vesiliikennealueesta matkailupalvelujen alueeksi.

Alueella on entinen kanavan huoltorakennus ja uusi monitoimihalli. Ristiina Group Invest Oy (RGI) suunnittelee alueelle kesäravintolatoimintaa ja muuta toimintaa.

Kaavamuutoksesta valitti yhdeksän kuntalaista. He vaativat päätöksen kumoamista. Heidän perusteinaan oli, että asian kuulemiset ovat olleet vaillinaisia eikä muistutuksia ole käsitelty riittävän laajasti, eikä niitä ole otettu huomioon.

Valittajat huomauttivat, että kaavamuutoksen myötä lisääntyvä vesiliikenne kasvattaa vesiliikenneriskejä, lisää aaltoja ja pakokaasuja sekä huonontaa veden laatua. He huomauttivat myös, että alueen viereisen kiinteistön yksityisyys häviää täysin laiturin läheisyyden sekä kiinteistöjen rajan suuntaisesti tapahtuvan lisääntyvän autoliikenteen takia.

He totesivat valituksessaan myös, että kannattava yritystoiminta lisää henkilö- ja liikennemääriä, mikä aiheuttaa yleistä rauhattomuutta. Valittajat toteavat naapurikiinteistön arvon alenevan kaavamuutoksen takia.

 

Ratkaisussaan hallinto-oikeus toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslain säännöksissä ei edellytetä, että kaikkia osallisia kuultaisiin henkilökohtaisesti. Oikeus toteaa, että valmistelu- ja ehdotusvaiheessa osallisille on annettu mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun sekä lausua kirjallisesti mielipiteensä asiasta asettamalla kaavaluonnos ja kaavaehdotus nähtäville. Muistutuksiin on annettu riittävänä pidettävät vastaukset.

Kunnan ei tarvitse muuttaa kaavan sisältöä osallisen mielipiteessä esitetyn mukaiseksi vaan sillä on itsehallintonsa nojalla laaja harkintavalta kaavan sisällön suhteen.

Hallinto-oikeus toteaa myös, että arviot yleiskaavamuutoksen vaikutuksista ovat riittäviä. Kaavassa on otettu riittävästi huomioon mahdollisuudet turvalliseen ja terveellisen elinympäristöön sekä liikenteen järjestämiseen. Oikeus toteaa, että vesi- ja autoliikenne lisääntyy jonkin verran erilaisten tapahtumien aikana, mutta niiden vaikutus aikaisempaan toimintaan verrattuna ei ole merkittävä.

Yleisesti oikeus katsoo, että kaavasta ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinoloihin, koska alueen aikaisempi maa- ja vesiliikenne kanavan ja vesistöjen huoltotukikohtana on ollut likimain samansuuruista kuin kaavamuutoksen jälkeen tuleva liikenne ja toiminta. Myös venelaituri on ollut nykyisessä paikassa jo pitkän ajan. Someen tilalla ei ole polttoainejakelua eikä sitä ole suunnitteilla.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Elina Alanne